HealthishDrug راهی موثر برای برقراری ارتباط بین پزشکان و تیم های علمی شرکت های دارویی است. از طریق این نرم افزار ، پزشکان می توانند به طور مداوم از آخرین اطلاعات دارویی شرکت ها مطلع شوند
پلتفرم ارتباطی شرکت های دارویی و پزشکان