این اپلیکیشن با هدف آموزش و افزایش مهارت در نسخه خوانی آزمایشگاه پزشکی، داروخانه و شرکت های بیمه های درمانی ایجاد شده است و به صورت تضمینی مهارت افراد جویایی کار و کاراموزان را در حوزه بالینی را افزایش می دهد. در این اپلیکیشن از هزاران نسخه واقعی استفاده شده تا چشم کارآموز با دست خط طیف وسیعی از پزشکان آشنا شود. سرفصل مطالب این اپلیکیشن: نسخ تست‌های روتین، نسخ تست‌های تخصصی، نسخ پاتولوژی و...